Zasady zaliczenia

Ogólne informacje

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są trzy nieusprawiedliwione nieobecności.
 • Oddanie zadania po terminie, skutkuje obniżeniem punktacji o 50%. Zadania oddane z opóźnieniem przekraczającym termin oddania następnego zadania nie uzyskują punktów.
 • Strona przedmiotu jak i treści zadań dostępne są w języku polskim i angielskim. Materiały zewnętrzne oraz literatura do przeczytania dostępne są tylko w języku angielskim.
 • Ostateczna ocena z przedmiotu, ustalana jest na podstawie sumy punktów przyznanych za wszystkie zadania na zajęciach oraz domowe (podstawowe i dodatkowe) zgodnie ze skalą ocen.

Przebieg zajeć

 1. Na początku każdych (z wyjątkiem pierwszych) zajęć wybierana jest jedna osoba do opowiedzenia (max. 5-10 minut) o materiałach z poprzednich zajęć.
  • Nieprzygotowanie skutkuje anulowaniem punktów za zadanie domowe podstawowe z poprzednich zajęć.
  • Studenci są pytani do momentu, gdy ktoś udzieli poprawnej odpowiedzi.
 2. Następnie prowadzący zajecia przedstawia wybrane zagadnienia związane z tematyką danych zajęć.
 3. Studenci wykonują punktowane zadania na zajęciach
 4. (Opcjonalnie) Studenci rozpoczynają pracę nad zadaniami domowymi.

Zadania

 • W ramach zajęć do wykonania będą 3 rodzaje zadań: na zajęciach oraz domowe podstawowe i dodatkowe.
 • Zadania na zajęciach
  • Można zaliczyć tylko do momentu zakończenia zajęć swojej grupy ćwiczeniowej.
  • Łączna punktacja: 2 punkty blok tematyczny.
 • Zadania domowe podstawowe
  • Rezalizowane w terminie zgodnym z harmonogramem zajeć.
  • Sprawdzane automatycznie lub półautomatycznie, wyniki będą dostępne od razu pod wskazanym adresem.
  • Łączna punktacja 5 punktów na blok tematyczny.
 • Zadania domowe dodatkowe
  • Realizowane w trakcie semestru w terminie ustalonym z prowadzącym.
  • Zadania te wymagać będą większego wysiłku i ilości pracy.
  • Łączna punktacja 5 punktów na blok tematyczny.

Plagiaty

 • Zadania są do samodzielnego wykonania. Nie w grupach. Mogą być przypadki zadań w których dopuszczona będzie praca grupowa, ale za każdym razem będzie to wyraźnie zaznaczone.
 • Karą za przyłapanie na plagiacie jest surowa: ocena niedostateczna z przedmiotu. Nie będzie żadnych ostrzeżeń.
 • Kara dotyczy zarówno autora rozwiązania jak i plagiatujących.
 • Programy i rozwiązania będą sprawdzane pod kątem plagiatów także pomiędzy grupami rożnych prowadzących.
 • Plagiat nie przestaje nim być przez zmianę formatowania czy nazwy zmiennych lub inne mało istotne różnice.
 • W przypadku korzystania z treści z internetu (np. funkcja ze StackOverflow), proszę opatrzeć ją komentarzem z podaniem źródła. Także, gdy jest nieco przerobiona.
 • Absolutnie niedopuszczalne jest branie całych rozwiązań z internetu i ich późniejsze przerabianie. Z reguły w rozwiązaniu zostaje zbyt wiele struktury oryginału i może być uznane za plagiat.
 • Zabronione jest wykonywanie zadań za inne osoby. Kara jest tak sama jak za plagiat: ocena niedostateczna z przedmiotu.

Punktacja

 • Punktowane jest 10 bloków tematycznych. Pierwsze i ostatnie zajęcia nie są punktowane.
 • Łącznie do zdobycia jest 20 (10x2) punktów za zadania na zajęciach, 50 (10x5) punktów za zadania domowe podstawowe oraz 50 (10x5) punktów za zadania domowe dodatkowe.
 • Do zaliczenia przedmiotu potrzebne jest uzyskanie przynajmniej 50 punktów.
 • Skala ocen jest następująca: 3:>=50, 3+:>=60, 4:>=70, 4+:>=80, 5:>=90 punktów.

Harmonogram zajeć

Harmonogram zajęć dostępny jest jako arkusz Google Docs: