Przykładowe rozwiązania zadań z kolokwium

Palindromiczne liczby pierwsze

Zadanie

Zadaniem programu jest testowanie pierwszości zadanej liczby i liczby powstałej z odwrócenia kolejności cyfr w zapisie dziesiętnym.

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę N oznaczającej ilość testowanych liczb (1 <= N <= 1000). Następnie następuje ciąg N dodatnich liczb całkowitych, każda z nich jest nie większa niż 30000.

Wyjście

Dla każdej testowanej liczby należy wypisać jedną liczbę, będącą sumą liczb odpowiadających poniższym możliwościom:

 • 1 – podana liczba jest pierwsza;
 • 2 – liczba powstała przez odwrócenie cyfr jest pierwsza;
 • 4 – podana liczba jest palindromem, tzn. po odwróceniu cyfr w zapisie dziesiętnym jest tą samą liczbą.

Uwaga: liczby jednocyfrowe są palindromami.

Np. dla liczby 13 wypisujemy 3 (= 1+2), bo jest liczbą pierwszą i po odwróceniu cyfr dostajemy liczbę pierwszą (31), jednak 13 nie jest palindromem.

Przykład

Wejście

6
42
19
91
13
121
11

Wyjście

0
1
2
3
4
7
#include <cstdlib>
#include <string>
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

bool isPrime(int n) {
  int g = sqrt(n);
  for(int i = 2; i <= g; ++i) {
    if(n % i == 0)
      return false;
  }
  return true;
}

void test() {
  string word;
  cin >> word;
  string palindrome(word.rbegin(), word.rend());
  int odp = 0;
  int n  = atoi(word.c_str());
  int m  = atoi(palindrome.c_str());
  if(isPrime(n))
    odp += 1;
  if(isPrime(m))
    odp += 2;
  if(n == m)
    odp += 4;
  cout << odp << endl;
}

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  while(n--)
    test();
  return 0;
}

Tasowanie przez odwracanie

Zadanie

Zadaniem jest przetestowanie następującej metody tasowania kart. W zadanym ciągu kart (dla wygody oznaczonych liczbami), dla podanych dwóch pozycji należy odwrócić porządek kart znajdujących sie pomiędzy tymi pozycjami (z tymi pozycjami włącznie). Czynność tę powtarzamy określoną liczbę razy i zwracamy otrzymany na końcu ciąg kart.

Wejście

Pierwsza linijka wejścia to ilość kart N (1 <= N <= 100). W następnej linijce znajduje się N dodatnich liczb całkowitych pooddzielanych spacjami, które oznaczają początkowe ustawienie kart (liczby te niekoniecznie są różne). Liczby oznaczające karty są nie większe niż 1000.

Trzecia linjka zawiera liczbę M (1 <= M <= 1000) operacji odwracania.

Następne M linijek zawiera po dwie dwie dodatnie liczby całkowite I oraz J oddzielone spacją (1 <= I <= J <= N). Dla każdej takiej pary liczb – pozycji – należy odwrócić kolejność liczb w ciągu między zadanymi pozycjami. Uwaga: Pozycje numerujemy od jedynki.

Wyjście

Należy wypisać w jednej linijce ciąg otrzymany z zadanego po przeprowadzeniu kolejno wszystkich wskazanych operacji odwracania.

Przykład 1

Wejście

4
4 3 2 1
1
2 4

Wyjście

4 1 2 3

Przykład 2

Wejście

5
1 2 3 4 5
2
3 5
1 3

Wyjście

5 2 1 4 3
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
using namespace std;

void test(vector<int>& cards) {
  int begin, end;
  cin >> begin;
  cin >> end;
  --begin;
  end;
  reverse(cards.begin()+begin, cards.begin()+end);
}

int main() {
  int n;
  vector<int> cards;
  cin >> n;
  while (n--) {
    int tmp;
    cin >> tmp;
    cards.push_back(tmp);
  }
  int t;
  cin >> t;
  while(t--) {
    test(cards);
  }
  for(vector<int>::iterator it = cards.begin();
      it!= cards.end();
      ++it) {
    cout << *it << " ";
  }
  return 0;
}

Konkurs

Zadanie

W konkursie SMS uczestnicy wysyłają liczby. Wygrywa ta osoba, która przesłała najmniejszą liczbę, której nie przesłał nikt inny. Zadaniem programu jest wybrać wygrywającą liczbę mając podane liczby wysłane przez uczestników.

Wejście

W pierwszej linijce wejścia znajduje się liczba N graczy biorących udział w konkursie (1 <= N <= 1000). W następej linijce znajduje sie N liczb pooddzielanych spacjami – liczby wysłane przez uczestników. Każda z tych liczb jest dodatnią liczb całkowitą nie większą od 30000.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać wygrywającą liczbę, lub w przypadku jej braku (wszystkie liczby się powtarzają) liczbę zero.

Przykład

Wejście

5
1 1 2 1 3

Wyjście

2
#include <map>
#include <algorithm>
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  map<int, int> m;
  int vote;
  cin >> vote;
  while(vote--) {
    int n;
    cin >> n;
    ++m[n];
  }
  map<int, int>::iterator it;
  for(it = m.begin(); it != m.end(); ++it) {
    if(it->second == 1)
      break;
  }
  if(it == m.end())
    cout << 0 << endl;
  else
    cout << it->first << endl;
  return 0;
}

Czynniki pierwsze

Zadanie

Zadaniem programu jest wypisać dzielniki pierwsze zadanych liczb w kolejności malejącej.

Opis wejścia

Pierwsza linijka wejścia zawiera liczbę N liczb do przetestowania (1 <= N <= 1000). W N następnych linjkach podane są liczby do przetestowania (każda liczba jest liczbą całowitą większą od 1 i nie większą niż 30000).

Opis wyjścia

Wyjście dla każdej testowanej liczby należy wypisać tę liczbę poprzedzoną dwukropkiem i ciągiem wszystkich czynników pierwszych w kolejności malejącej (czynniki pierwsze wystęþują tyle ray ile testowana liczba się przez daną liczbę pierwszą dzieli).

Przykład

Wejśćie

2
35
250

Wyjście

35: 7 5
250: 5 5 5 2
#include <cstdlib>
#include <string>
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <vector>

using namespace std;

vector<int> factor(int n) {
  vector<int> factors;
  int f = 2;
  while(n > 1) {
    if(n % f == 0) {
      factors.push_back(f);
      n /= f;
    } else {
      ++f;
    }
  }
  return factors;
}

void test() {
  int n;
  cin >> n;
  vector<int> factors = factor(n);
  cout << n << ": ";
  for(vector<int>::reverse_iterator it = factors.rbegin();
      it != factors.rend();
      ++it) {
    cout << *it << " ";
  }
  cout << endl;
}

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  while(n--)
    test();
  return 0;
}

Tasowanie

Zadanie

Zadaniem jest zasymulowanie tasowania kart. W zadanym ciągu kart (dla wygody oznaczonych liczbami) należy poprzestawiać karty zgodnie z podaną kolejnością. Czynność tę powtarzamy określoną liczbę razy i zwracamy otrzymany na końcu ciąg kart.

Wejście

Pierwsza linijka wejścia to ilość kart N (1 <= N <= 100). W następnej linijce znajduje się N dodatnich liczb całkowitych pooddzielanych spacjami, które oznaczają początkowe ustawienie kart (liczby te niekoniecznie są różne). Liczby oznaczające karty są nie większe niż 1000.

Trzecia linjka zawiera liczbę M (1 <= M <= 1000) operacji przestawiania.

Następne M linijek zawiera po N liczb pooddzielanych spacjami, są to dokładnie wszystkie liczby naturalne z przedziału [1, N] w pewnej kolejności. Pierwsza z tych liczb określa pozycją na którą powinna powędrować pierwsza karta w dotychczasowym ciągu. Druga liczba, na którą pozycję powinna powędrować karta druga itd.

Wyjście

Należy wypisać w jednej linijce ciąg otrzymany z zadanego po przeprowadzeniu kolejno wszystkich wskazanych operacji przestawiania, oddzielając elementy ciągu spacjami.

Przykład 1

Wejście

3
4 5 7
1
3 1 2

Wyjście

5 7 4

Przykład 2

Wejście

4
3 1 4 2
2
4 3 2 1
2 1 4 3

Wyjście

4 2 3 1
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

void test(vector<int>& cards) {
  vector<int> tmp(cards.size());
  for(int i = 0; i < cards.size(); ++i) {
    int position;
    cin >> position;
    tmp[position-1] = cards[i];
  }
  swap(cards, tmp);
}

int main() {
  int n;
  vector<int> cards;
  cin >> n;
  while (n--) {
    int tmp;
    cin >> tmp;
    cards.push_back(tmp);
  }
  int t;
  cin >> t;
  while(t--) {
    test(cards);
  }
  for(vector<int>::iterator it = cards.begin();
      it!= cards.end();
      ++it) {
    cout << *it << " ";
  }
  return 0;
}

Głosowanie folwarczne

Zadanie

„Wszystkie zwierzęta są równe. Ale niektóre są równiejsze od innych.”

W folwarcznej demokracji różne zwierzęta mają różną wagę głosów, w zależności od swojej pozycji wsród równych sobie. Mając listę głosów i ich wag wskaż zwycięzcę wyborów – numer kandydata, który zdobył najwięcej głosów (w przypadku remisu między kandydatami, zwycięzcą zostaje kandydat z wyższym numerem).

Wejście

W pierwszej linijce wejścia znajduje się liczba N głosujących zwierząt (1 <= N <= 1000). W następnych N linijkach znajdują się pary liczb pooddzielane spacjami. Każda z tych liczb jest dodatnią liczbą całkowitą. Pierwsza liczba w każdej parze jest nie większa od 100 i oznacza numer kandydata na którego oddano głos, a druga liczba to waga tego głosu i jest nie większa niż 1000.

Wyjście

Na wyjściu należy wypisać numer kandydata, który wygrał wybory.

Przykład

Wejście

5
1 1
1 1
1 1
1 1
2 4

Wyjście

2
#include <iostream>
#include <map>
#include <algorithm>

using namespace std;

bool compareSecond(const pair<int, int>& left,
          const pair<int, int>& right) {
  return left.second < right.second;
}

int main() {
  int n;
  cin >> n;
  map<int, int> votes;
  while(n--) {
    int vote, voteWeight;
    cin >> vote >> voteWeight;
    votes[vote] += voteWeight;
  }
  cout << max_element(votes.rbegin(),
            votes.rend(),
            compareSecond)->first << endl;
  return 0;
}