APR, przykłady

Sortowanie szybkie

Poniższa implementacja sortowania szybkiego stosuje najprostszy sposób przekazywania danych między różnymi funkcjami czy między różnymi wywołaniami tej samej funkcji – zmienne globalne. Zmienne te są zdefiniowane na samym początku programu (w poniższym przykładzie jest to tablica A). Uwalnia nas to od konieczności przekazywania tablic jako argumentów funkcji, co może rodzić problemy na wstępnym etapie programowania. Nie jest to sposób uważany dzisiaj w programowaniu za dobry, ale jest proste i na początek nam wystarczy.

program QS;

var A: array[1..1000] of LongInt;

function Pivot(p, r: LongInt): LongInt;
var i,j: LongInt;
  x: LongInt;
  temp: LongInt;
begin
  x := A[r];
  i := p -1;
  for j := p to r-1 do
    if A[j] <= x then
    begin
      i := i + 1;
      temp := A[i];
      A[i] := A[j];
      A[j] := temp;
    end;
  i := i + 1;
  A[r] := A[i];
  A[i] := x;
  Pivot := i;
end;

procedure QuickSort(p, r: LongInt);
var q: LongInt;
begin
  if p < r then
  begin
    q := Pivot(p,r);
    QuickSort(p, q-1);
    QuickSort(q+1, r);
  end;
end;

var
  i,n: LongInt;
begin
  ReadLn(n);
  for i := 1 to n do
    ReadLn(A[i]);
  QuickSort(1, n);
  for i := 1 to n do
    WriteLn(A[i]);
end.

Lista dwukierunkowa

O ile implementacja kolejki czy stosu jest łatwo wykonalna przy użyciu zmiennych globalnych, o tyle sensowna implementacja kolejki wymaga użycia nieznanych nam rekordów i wskaźników.

Rekordy

Rekordy to sposób na łączenie jakichś danych cząstkowych w większe jednostki. Robimy to przez tworzenie nowych typów danych. Dla przykładu punkt na płaszczyźnie ma dwie współrzędne, mimo to myślimy o nim jako o całości, moglibyśmy napisać w Pascalu:

type Point = record
  x: Real;
  y: Real;
end;

var a, b: Point;

Po stworzeniu typu rekordu możemy tworzyć zmienne tego typu oraz stosować ten typ jako typ argumentu procedur i funkcji. Do poszczególnych składowych rekordów – zwanych polami rekordu – odwołujemy się z użyciem kropki:

a.x = 5;
a.y = 10; //definiujemy punkt (5, 10)

Wskaźniki

Znacznie mniej intuicyjne są wskaźniki. Odpowiadają one temu co na rysunkach list czy drzew będziemy oznaczać strzałkami. Wskaźnik pozwala dostać się do obiektu na który wskazuje, ale jednocześnie można go kopiować bez wpływu na obiekt wskazywany.

Ponieważ zmienne przechowywane w pamięci operacyjnej komputera mają adresy będące liczbami, z reguły wskaźniki to po prostu te adresy. Dobrze widać to na ilustracji na WikiBooks.

Każdy wskaźnik musi być zmienną określonego typu wskaźnikowego, abyśmy wiedzieli jakiego typu obiekt dostaniemy, gdy podążymy za wskaźnikiem (dokonamy dereferencji wskaźnika). Typ wskaźnikowy oznaczamy wstawiając ^ przed nazwą typu, dereferencję wskaźnika – umieszczając ^ po nazwie konkretnego wskaźnika.

Operator @ tworzy wskaźnik, który wskazuje na przekazany obiekt/zmienną (jest to tzw. operator pobrania adresu).

Każdy wskaźnik może przyjmować specjalną wartość nil oznaczającą, że na nic nie wskazuje.

var x: LongInt;
  p: ^LongInt;
  // p jest wskaźnikiem na LongInt

begin
  x := 5;
  p := @x;   // Teraz p wskazuje na x.
  WriteLn(p); // Wypisuje adres zmiennej x.
  WriteLn(p^); // Wypisuje 5.
  p^ := 10;  // Zmieniamy zawartość zmiennej
         // wskazywanej przez p.
  WriteLn(x); // Wypisuje 10.
end.

Dynamiczna alokacja pamięci

Wskaźniki są istotne, ponieważ pozwalają na tworzenie obiektów w czasie pracy programu, kiedy te stają się potrzebne. Służy do tego procedura New. Przy każdym wywołaniu New zostanie przydzielony naszemu programowi nowy fragment pamięci będący w stanie pomieścić obiekt odpowiedniego typu i wskaźnik do tej pamięci zostanie zapisany w przekazanym wskaźniku.

Co do zasady, każdy tak przydzielony fragment pamięci powinien zostać zwolniony kiedy przestaje być potrzebny. Służy do tego tego procedura Dispose. zwraca ona pamięć wskazywaną przez przekazany do niej wskaźnik. Dobrą praktyką jest przypisać następnie temu wskaźnikowi wartość nil, pokazując, że nie ma on już sensownej wartości.

Dynamiczne zarządzanie pamięcią jest trudne i bynajmniej dwa zdania tego tematu nie wyczerpują. Powyższe ma służyć zasygnalizowaniu problemu.

Implementacja listy dwukierunkowej

Każdy węzeł listy (Node) będzie rekordem posiadającym trzy pola:

 • key – przechowywaną wartość liczbową
 • prev – wskaźnik na poprzedni element listy
 • next – wskaźnik na następny element listy

Oprócz tego w programie mamy także wskaźnik head wskazujący na pierwszy element listy.

Implementacja listy i trzech przykładowych operacji mogłaby wygląda następująco:

program Lista;

type Node = record
    key: LongInt;
    prev: ^Node;
    next: ^Node;
   end;

var head: ^Node = nil;
  // Wartość początkowa wskaźnika to nil.

// Pomocnicza procedura
// wyświetlająca podany komunikat
// i kończąca działanie porgramu.
procedure ERROR(msg: String);
begin
  WriteLn('ERROR');
  WriteLn(msg);
  Halt;
end;

// Procedura tworzy nowy węzeł listy
// zawierający przekazaną wartość
// i dodaje go na początek listy.
procedure InsertHead(x: LongInt);
var t: ^Node;
begin
  New(t);
  t^.key := x;
  t^.prev := nil;
  t^.next := head;
  if head <> nil then
    head^.prev := t;
  head := t;
end;

// Funkcja usuwa pierwszy element listy
// i zwraca przechowywaną w nim wartość.
function DeleteHead(): LongInt;
var t: ^Node;
begin
  if head <> nil then
  begin
    DeleteHead := head^.key;
    t := head^.next;
    Dispose(head);
    head := t;
    head^.prev := nil;
  end
  else
    ERROR('Pusta lista');
end;

// Funkcja wypisuje wartości
// przechowywane w elementach listy
// zaczynając od head.
procedure Traverse();
var t: ^Node;
begin
  t := head;
  while t <> nil do
  begin
    WriteLn(t^.key);
    t := t^.next;
  end;
end;

begin
  InsertHead(1);
  InsertHead(2);
  InsertHead(3);
  Traverse;
  WriteLn(DeleteHead());
  InsertHead(7);
  Traverse;
end.

Drzewa wyszukiwań binarnych

Poniższy kod przechowuje drzewo przy użyciu czterech tablic o takim samym rozmiarze. Elementy pod takim samym indeksem (np. p[1], key[1], left[1] i right[1]) kodują odpowienie pola jednego węzła drzewa BST (rodzic, klucz, potomkowie). Korzeń drzewa przechowywany jest w zmiennej root. Wolne indeksy w tablicach są przechowywane w dodatkowej liście (o głowie przechowywanej w zmiennej free), elementy tej listy są powiązane przez wartości przechowywane w tablicy p (indeksy na liście nie są węzłami drzewa, więc odpowednie wartości w tablicy p można zmienić bez szkody dla drzewa).

program Tree;

{$mode objfpc}
uses sysutils;

const
  N = 1000;

var p:   array[1..N] of Integer;
  left: array[1..N] of Integer;
  right: array[1..N] of Integer;
  key:  array[1..N] of LongInt;
  root: Integer;
  free: Integer;

// Pomocnicza procedura
// wyświetlająca podany komunikat
// i kończąca działanie porgramu.
procedure ERROR(msg: String);
begin
  WriteLn('ERROR');
  WriteLn(msg);
  Halt;
end;

// Funkcja zwraca pierwszy wolny
// indeks z listy wolnych indeksów,
// i usuwa go z tej listy.
function AllocateNode: Integer;
begin
  if free = 0 then
    ERROR('Brak miejsca');
  Result := free;
  free := p[free];
  p[Result] := 0;
end;

// Funkcja dodaje indeks do listy
// wolnych indeksów.
procedure FreeNode(x: Integer);
begin
  if x <> 0 then
  begin
    p[x] := free;
    key[x] := 0;
    left[x] := 0;
    right[x] := 0;
    free := x;
  end;
end;

// Procedura inicjuje drzewo
// (w zasadzie głównie listę
// wolnych indeksów).
procedure BST_Init;
var
  i: integer;
begin
  root := 0;
  free := 1;
  for i := 1 to N-1 do
    p[i] := i+1;
end;

// Poniższa procedura wstawia węzeł
// o indeksie x do drzewa BST.
// Zakładamy, że x nie jest elementem drzewa,
// ma wpisany odpowiedni klucz
// i wskaźniki ustawione wstępnie na 0.
procedure BST_Insert(x: Integer);
var
  y, z: Integer;
begin
  z := 0;
  y := root;
  while y <> 0 do
  begin
    z := y;
    if key[x] < key[y] then
      y := left[y]
    else
      y := right[y];
  end;
  p[x] := z;
  if z = 0 then
    root := x
  else
    if key[x] < key[z] then
      left[z] := x
    else
      right[z] := x;
end;

// Procedura "przekleja" zastępuje
// drzewo binarne o korzeniu x
// drzewem binarnym o korzeniu y.
procedure BST_Transplant(x, y: Integer);
begin
  if p[x] = 0 then
    root := y
  else
    if x = left[p[x]] then
      left[p[x]] := y
    else
      right[p[x]] := y;
  if y <> 0 then
    p[y] := p[x];
end;

// Funkcja znajduje element o najmniejszym kluczu
// w drzewie BST o korzeniu x.
function BST_Minimum(x: Integer): Integer;
begin
  Result := x;
  while left[Result] <> 0 do
    Result := left[Result];
end;

// Procedura usuwa z drzewa BST element
// o indeksie x.
// Zakładamy, że x jest rzeczywiście
// elementem drzewa.
procedure BST_Delete(x: Integer);
var
  y: Integer;
begin
  if left[x] = 0 then
  begin
    BST_Transplant(x, right[x]);
  end
  else if right[x] = 0 then
  begin
    BST_Transplant(x, left[x]);
  end
  else
  begin
    y := BST_Minimum(right[x]);
    if p[y] <> x then
    begin
      BST_Transplant(y, right[y]);
      right[y] := right[x];
      p[right[y]] := y;
    end;
    BST_Transplant(x, y);
    left[y] := left[x];
    p[left[y]] := y;
  end;
  FreeNode(x);
end;

// Pomocnicza procedura, wypisuje
// zawartośc wszystkich istotnych zmiennych.
procedure WriteTree;
var i: Integer;
begin
  Write('Tree root: ');
  Write(root);
  Write('  Free list head: ');
  WriteLn(free);
  Write('Parent: ');
  for i := 1 to N do
    Write(Format('%3d', [p[i]]));
  WriteLn;
  Write('Key:  ');
  for i := 1 to N do
    Write(Format('%3d', [key[i]]));
  WriteLn;
  Write('Left:  ');
  for i := 1 to N do
    Write(Format('%3d', [left[i]]));
  WriteLn;
  Write('Right: ');
  for i := 1 to N do
    Write(Format('%3d', [right[i]]));
  WriteLn;
end;

var i, t: integer;
  x: LongInt;
begin
  BST_Init(); // Inicjujemy drzewo
  Randomize;
  for i := 1 to 10 do
  begin // dodajemy 10 losowych wartości
    WriteLn('Adding random node');
    t := AllocateNode();
    key[t] := Random(99)+1;
    BST_Insert(t);
    WriteTree;
  end;
  for i := 1 to 5 do
  begin // 5 razy usuwamy korzeń
    WriteLn('Deleting root node');
    BST_Delete(root);
    WriteTree;
  end;
  for i := 1 to 5 do
  begin // 5 razy dodajemy losową wartość
    WriteLn('Adding random node');
    t := AllocateNode();
    key[t] := Random(99)+1;
    BST_Insert(t);
    WriteTree;
  end;
end.